หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 2
กฎ กติกา มารยาท

      ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ ห้องสมุดจึงต้องมีระเบียบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดความเสมอภาค ในขณะเดียวกัน ผู้รับบริการก็จะต้องมีมารยาท ให้เกียรติแก่สถานที่ด้วย มารยาทในการใช้ห้องสมุดจึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าใช้บริการ เพื่อให้บรรยากาศในห้องสมุดมีความเรียบร้อยน่าเข้าใช้บริการ ความหมายของระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด สรุปได้ดังนี้
   ระเบียบ หมายถึง ข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขและเป็นธรรม ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ
มารยาท หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติ โดยเกิดจากสำนึกรู้จักการควรไม่ควรของผู้นั้นเอง
ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด หมายถึง ข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติหรือข้อพึงปฏิบัติ โดยเกิดจากจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการ เพื่อความสงบเรียบร้อยเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด

ระเบียบการใช้
ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเวลาเปิดทำการ
                วันจันทร์  –  วันศุกร์     เวลา    07.00 น. – 17.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ผู้ที่มีสิทธิในการเข้าใช้บริการ  มีดังนี้
1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต
2. ครูทุกคนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต
3. เจ้าหน้าที่ นักการ  –  ภารโรง  ยาม  ทุกคนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต
4. ผู้ปกครองนักเรียน

สิทธิในการยืม
1. นักเรียนต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือประจำตัวนักเรียนทุกครั้งที่ยืม
ยืมหนังสือได้ครั้งละ  3  เล่ม  ชื่อเรื่องและผู้แต่งไม่ซ้ำกัน
กำหนดส่งภายใน 7 วัน

 1. ครู – อาจารย์
  ยืมหนังสือ ได้ ครั้งละ 12  เล่ม  ชื่อเรื่องและผู้แต่งไม่ซ้ำกัน
  กำหนดส่งภายใน  14   วัน
 1. เจ้าหน้าที่  นักการ – ภารโรง
  ยืมหนังสือได้ครั้งละ 3 เล่ม  ชื่อเรื่องและผู้แต่งไม่ซ้ำกัน
  กำหนดส่งภายใน 7 วัน
 1. ดูวันกำหนดส่งที่หน้าสุดท้ายของหนังสือที่ยืม
 2. ห้ามนำบัตรผู้อื่นมายืม  หากตรวจพบจะตัดสิทธิการยืม  1  ปีการศึกษา
 3. หากข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
 4. หนังสืออ้างอิงห้ามยืม

 ระเบียบวิธีการยืม คืน

 1. เมื่ออ่านหนังสือจบให้นำมาคืนได้  ไม่ต้องรอให้ถึงวันกำหนดส่ง
 2. ส่งหนังสือเกินกำหนด  จ่ายวันละ 1บาท / 1 เล่ม
 3. กรณีที่หนังสือสูญหาย  ต้องปฏิบัติดังนี้
  – แจ้งบรรณารักษ์ห้องสมุดทันที
  – หาซื้อหนังสือชื่อที่สูญหายชดใช้คืน
  – สมาชิกห้องสมุดทุกคนต้องมีบัตรสมาชิกของตนเอง  ห้ามนำบัตรสมาชิกของผู้อื่นมายืมหนังสือโดยเด็ดขาด
 1. เวลายืม-คืนหนังสือ
  – เช้า ก่อนเข้าแถว
  – คาบพักกลางวัน
  – คาบเรียนกิจกรรมห้องสมุด หรือคาบค้นคว้า

ขั้นตอนการยืมหนังสือ

 1. นักเรียนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนยืมหนังสือ
 2. แสดงบัตรประจำตัว (เลขประจำตัว )  ทุกครั้งที่ยืมหนังสือ
 3. นักเรียนยืมหนังสือได้คนละไม่เกิน 3 เล่ม /  กำหนดส่งภายใน 7 วัน
 4. นำหนังสือไปยืมหนังสือกับเจ้าหน้าที่
 5. ดูกำหนดส่งทุกครั้ง เพื่อส่งหนังสือตามเวลา

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืมออกจากห้องสมุดได้

 1. หนังสือทั่วไป ตั้งแต่หมวด  000 – 900
 2. หนังสือคู่มือ
 3. หนังสือนวนิยาย
 4. เรื่องสั้น
 5. วรรณกรรมเยาวชน

ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุด

 1. หนังสืออ้างอิง  (พจนานุกรม สารานุกรม)
 2. วารสาร
 3. หนังสือพิมพ์

ควรข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด

 1. ผู้เข้าใช้ห้องสมุดควรแต่งกายสุภาพ
 2. ให้นำกระเป๋าและสิ่งของวางไว้ข้างนอกห้องสมุดในที่จัดไว้ให้เท่านั้น  ยกเว้นสมุด  ปากกา ดินสอ  และสิ่งของมีค่าอื่น ๆ  สามารถนำเข้าห้องสมุดได้
 3. ไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิของผู้อื่น
 4. ไม่นำขนมหวาน  อาหาร  เครื่องดื่ม ตลอดจนของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้ามารับประทานภายในห้องสมุดอย่างเด็ดขาด
 5. ไม่ขีดเขียน ฉีก หรือทำลายหนังสือรวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ ในห้องสมุกทุกชนิด
 6. เมื่อเลิกใช้หนังสือแล้วโปรดนำหนังสือ  วารสาร  ไปไว้ที่พักหนังสือ
 7. เลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเลิกใช้ทุกครั้ง
 8. ห้ามนำหนังสือส่วนตัวเข้ามาในห้องสมุด
 9. นักเรียนยืมหนังสือได้  3  เล่ม  / สัปดาห์  ครู 12 เล่ม  /  2 สัปดาห์
 10. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด
 11. ถ้าพบผู้กระทำความผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามจะถูกลงโทษตามควรแก่กรณี

ความรับผิดชอบของผู้ยืม

 1.  นักเรียนจะต้องส่งทรัพยากรสารสนเทศคืนตามกำหนดส่ง ถ้าส่งหนังสือหรือวารสาร หนังสือพิมพ์ช้ากว่ากำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท/ต่อเล่มหรือฉบับ
 2.  ผู้ที่ทำหนังสือหายต้องซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หรือซื้อหนังสือชดใช้เท่ากับราคาหนังสือ
 3.  ผู้ที่ไม่คืนหนังสือจะมีใบทวงแจ้งครูที่ปรึกษา และถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้อีกจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
 4.  นักเรียนที่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด และกำลังจะจบการศึกษา จะถูกอายัดผลการเรียนจากงานทะเบียนวัดผล จนกว่าจะนำหนังสือมาคืนห้องสมุด

การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด

 1.  ผู้ที่นำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องซื้อหนังสือชดใช้ 2 เท่าของราคาหนังสือ และถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด โดยการพิจารณาของครูบรรณารักษ์
 2.  ผู้ที่ตัด ฉีกภาพหรือข้อความจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จะได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน

ดาวโหลดไฟล์งาน
หน่วยที่ 2 .docx

หน่วยที่ 2 .pdf

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s